Společenství

Společenství blahoslaveného Dominika Trčky

Společenství se koná  jednou za měsíc v úterý  –  mimo prázdniny.  Modlí se  za nová kněžská a řeholní povolání a také za mladé lidi, aby se dobře připravili na manželství a rodičovství, čte se  z Písma svatého, z duchovní literatury, modlí se rozjímavý růženec za kněze s krátkou společnou adoraci .

Večeřadlo

Členové se scházejí k pravidelné modlitbě každé druhé úterý v měsíci mimo prázdniny. Každé setkání má svoji pravidelnou strukturu, do které patří vzývání Ducha svatého, zásvětná modlitba, zpěv mariánské písně, četba, růženec, adorace, modlitba za Svatého otce a hymnus MKH (Mariánského kněžského hnutí).

Hnutí Modlitby matek

Náplní společenství je modlitba za  děti a rodiny, četba písma, zpěv a povídání o radostech a starostech každodenního života. Schází se v pondělí a středu.

Společenství mužů

Společenství se koná jednou za 14 dní v pondělí na faře. Setkání začíná bubnováním, které nás   sjednotí a připraví na modlitbu. Následuje domluvená literatura, zpěv, život farnosti, osobní sdílení a volná diskuze.

Společenství seniorů

Senioři se ve farnosti scházejí 1x měsíčně, kromě prázdnin,  ve středu . Každé setkání je zaměřeno na určité téma. V adventní době je  již tradičně duchovní obnova, která se koná v domově pro seniory ve Frýdlantu n.O. V červnu pak je Den pro radost, kterým je zakončeno celoroční setkávání.

Náboženství

Ve frýdlantské farnosti se učí náboženství od 1. do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary, kde se schází děti ze ZŠ T. G. Masaryka i ZŠ Komenského. Součástí výuky 3. třídy je příprava na přijetí svátostí (svátost smíření a první svaté přijímání). Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, k účasti na bohoslužbách, poznávají život Ježíše Krista, základy křesťanství a katolické víry.

Ministranti

Ministrantské schůzky se konají  na faře. Učí se zde, jak přisluhovat u oltáře našeho Pána, také  něco z liturgiky, např. smysl gest a postojů, význam liturgických úkonů nebo předmětů.