Co je to apoštolát modlitby?

Od roku 1999 se naše farnost zapojuje do celosvětového modlitebního hnutí, tzv. Apoštolátu modlitby.

Apoštolát modlitby pomáhá křesťanům, aby spojili svou modlitbu a svůj život s modlitbou a s posláním církve. Lidé zapojení do apoštolátu se mohou modlit denní modlitbu apoštolátu, obětovat Ježíši Kristu práce, radosti, bolesti a utrpení celého dne. Zapojit se může každý, bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Obětováním svého utrpení tito křesťané konají pro církev velkou službu.

Svatý otec vyhlašuje na každý rok všeobecné a misijní úmysly apoštolátu. K nim naši biskupové přidávají ještě úmysly národní. V naší farnosti je do apoštolátu zapojeno přibližně 40 farníků. Naši farníci obětují své radosti, bolesti, práce a utrpení nejen na úmysly Svatého otce a úmysly biskupů, ale také na určený úmysl farní.

Apoštolát má své patrony, kterými jsou sv. František Xaverský a sv. Terezie z Lisieux.

Celosvětová síť modlitby s papežem Františkem, tzv. Apoštolát modlitby, do které se zapojují také naši farníci, mění v roce 2017 svoji formu. Tradičně je Svatým Otcem na každý měsíc předem stanoven úmysl všeobecný a úmysl evangelizační (misijní). V letošním roce budou již známé úmysly doplněny o aktuální úmysl všeobecný, druhý měsíc o úmysl misijní. Je přáním Svatého Otce, abychom s ním sdíleli všechny podněty, které k němu přicházejí a rozhodl se nás ještě více zmobilizovat k modlitbě a pomoci. Vždy při první modlitbě Anděl Páně v měsíci seznámí papež veřejnost se svým aktuálním úmyslem na daný měsíc. Doslova hovoří o úmyslu na poslední chvíli („last minute“ úmysl).

Denní motlitba

Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, Ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť, zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly Apoštolátu modlitby jsou:

1. úmysl všeobecný 2. úmysl misijní 3. úmysl našich biskupů

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS

SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Leden

Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota

Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní úmysl: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27).

Únor

Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích

Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.

Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).

Březen

Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů

Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní úmysl: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia (EG, č. 43).

Duben

Všeobecný úmysl: Mladí lidé

Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

Květen

Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe

Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

Červen

Červen

Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi

Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).

Červenec

Červenec

Evangelizační úmysl: Odloučení od víry

Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).

Srpen

Všeobecný úmysl: Umělci

Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.

Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).

Září

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím

Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).

Říjen

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných

Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.

Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG, č. 288).

Listopad

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).

Prosinec

Všeobecný úmysl: Senioři

Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.

Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).

Brožurka Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2017