Co je to apoštolát modlitby?

Od roku 1999 se naše farnost zapojuje do celosvětového modlitebního hnutí, tzv. Apoštolátu modlitby.

Apoštolát modlitby pomáhá křesťanům, aby spojili svou modlitbu a svůj život s modlitbou a s posláním církve. Lidé zapojení do apoštolátu se mohou modlit denní modlitbu apoštolátu, obětovat Ježíši Kristu práce, radosti, bolesti a utrpení celého dne. Zapojit se může každý, bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Obětováním svého utrpení tito křesťané konají pro církev velkou službu.

Svatý otec vyhlašuje na každý rok všeobecné a misijní úmysly apoštolátu. K nim naši biskupové přidávají ještě úmysly národní. V naší farnosti je do apoštolátu zapojeno přibližně 40 farníků. Naši farníci obětují své radosti, bolesti, práce a utrpení nejen na úmysly Svatého otce a úmysly biskupů, ale také na určený úmysl farní.

Apoštolát má své patrony, kterými jsou sv. František Xaverský a sv. Terezie z Lisieux.

Celosvětová síť modlitby s papežem Františkem, tzv. Apoštolát modlitby, do které se zapojují také naši farníci, mění v roce 2017 svoji formu. Tradičně je Svatým Otcem na každý měsíc předem stanoven úmysl všeobecný a úmysl evangelizační (misijní). V letošním roce budou již známé úmysly doplněny o aktuální úmysl všeobecný, druhý měsíc o úmysl misijní. Je přáním Svatého Otce, abychom s ním sdíleli všechny podněty, které k němu přicházejí a rozhodl se nás ještě více zmobilizovat k modlitbě a pomoci. Vždy při první modlitbě Anděl Páně v měsíci seznámí papež veřejnost se svým aktuálním úmyslem na daný měsíc. Doslova hovoří o úmyslu na poslední chvíli („last minute“ úmysl).

Denní motlitba

Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, Ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť, zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly Apoštolátu modlitby jsou:

1. úmysl všeobecný 2. úmysl misijní 3. úmysl našich biskupů

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS

SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2019

Leden

Evangelizační úmysl

Mladí lidé a příklad Panny Marie

– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl

– Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Únor

Všeobecný úmysl

Obchod s lidmi

– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl

– Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

Březen

Evangelizační úmysl

Za uznání práv křesťanských společenství

– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl

– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

Duben

Všeobecný úmysl

Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech

– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní úmysl

– Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.

Květen

Evangelizační úmysl

Církev v Africe – kvas jednoty

– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl

– Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.

Červen

Evangelizační úmysl

Životní styl kněží

– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní úmysl

– Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

Červenec

Všeobecný úmysl

Poctivost v soudnictví  

– aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní úmysl

– Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

Srpen

Evangelizační úmysl

Rodiny – školy lidského zrání

– aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.

Národní úmysl

– Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

Září

Všeobecný úmysl

Ochrana moří a oceánů

– aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.

Národní úmysl

– Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

Říjen

Evangelizační úmysl

Misijní jaro církve

– aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl

– Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Listopad

Všeobecný úmysl

Dialog a smíření na Blízkém východě

– aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní úmysl

– Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Prosinec

Všeobecný úmysl

Budoucnost těch nejmladších

– aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl

– Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Brožurka Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019