Co je to apoštolát modlitby?

Od roku 1999 se naše farnost zapojuje do celosvětového modlitebního hnutí, tzv. Apoštolátu modlitby.

Apoštolát modlitby pomáhá křesťanům, aby spojili svou modlitbu a svůj život s modlitbou a s posláním církve. Lidé zapojení do apoštolátu se mohou modlit denní modlitbu apoštolátu, obětovat Ježíši Kristu práce, radosti, bolesti a utrpení celého dne. Zapojit se může každý, bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Obětováním svého utrpení tito křesťané konají pro církev velkou službu.

Svatý otec vyhlašuje na každý rok všeobecné a misijní úmysly apoštolátu. K nim naši biskupové přidávají ještě úmysly národní. V naší farnosti je do apoštolátu zapojeno přibližně 40 farníků. Naši farníci obětují své radosti, bolesti, práce a utrpení nejen na úmysly Svatého otce a úmysly biskupů, ale také na určený úmysl farní.

Apoštolát má své patrony, kterými jsou sv. František Xaverský a sv. Terezie z Lisieux.

Celosvětová síť modlitby s papežem Františkem, tzv. Apoštolát modlitby, do které se zapojují také naši farníci, mění v roce 2017 svoji formu. Tradičně je Svatým Otcem na každý měsíc předem stanoven úmysl všeobecný a úmysl evangelizační (misijní). V letošním roce budou již známé úmysly doplněny o aktuální úmysl všeobecný, druhý měsíc o úmysl misijní. Je přáním Svatého Otce, abychom s ním sdíleli všechny podněty, které k němu přicházejí a rozhodl se nás ještě více zmobilizovat k modlitbě a pomoci. Vždy při první modlitbě Anděl Páně v měsíci seznámí papež veřejnost se svým aktuálním úmyslem na daný měsíc. Doslova hovoří o úmyslu na poslední chvíli („last minute“ úmysl).

Denní motlitba

Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, Ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť, zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly Apoštolátu modlitby jsou:

1. úmysl všeobecný 2. úmysl misijní 3. úmysl našich biskupů

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS

SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2018

Leden

Evangelizační úmysl

Náboženské menšiny v Asii

– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.

Národní úmysl

– za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

Únor

Všeobecný úmysl

 „Ne“ korupci

– aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.

Národní úmysl

– abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

Březen

Evangelizační úmysl

Formace k duchovnímu rozlišování

– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

Národní úmysl

– za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).

Duben

Všeobecný úmysl

Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii

– aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Národní úmysl

– za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

Květen

Evangelizační úmysl

Za poslání laiků

– aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Národní úmysl

– za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/).

Červen

Všeobecný úmysl

Sociální sítě

– aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.

Národní úmysl

– abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha
(srv. Žl 91/90/).

Červenec

Evangelizační úmysl

Kněží v pastoraci

– aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

Národní úmysl

– aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).

Srpen

Všeobecný úmysl

Rodiny jako bohatství

– aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.

Národní úmysl

– za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje

(srv. Žl 29/28/).

Září

Všeobecný úmysl

Mladí lidé v Africe

– aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.

Národní úmysl

– za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136/).

Říjen

Evangelizační úmysl

Poslání zasvěcených osob

– aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

Národní úmysl

– za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22/).

Listopad

Všeobecný úmysl

Ve službě míru a pokoje

– aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Národní úmysl

– aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/).

Prosinec

Evangelizační úmysl

Ve službě předávání víry

– aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní úmysl

– aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/).

Vatikán, 13. února 2017

František

Brožurka Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2018